Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fotograf Robert Król zam. w Krakowie przy ul. Meiera 20D dalej Fotograf lub Administrator. 

2. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Email: konbtakt@fotografrobert.pl

3. POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku ze składanymi zleceniami, ofertami, kalkulacjami lub zapytaniami.

4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do realizacji umowy niezbędne jest podanie pełnych danych rejestracyjnych podmiotu zamawiającego w celu realizacji zamówienia oraz w celach podatkowych. Brak zgody na przetwarzanie w/w danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto kontrahent może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
 2. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych czy rachunkowych.

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  1. Świadczenia usług.
  2. Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  3. Dokonywania płatności związanych realizacją zleceń.
  4. Wystawiania dokumentów księgowych.
  5. Obsługi zgłoszeń.
  6. Przyjmowania sugestii.
  7. Rozpatrywania reklamacji.
  8. Rozwiązywania problemów technicznych.
  9. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora.
  10. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
 2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Fotografa dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  3. Mediacji i rozwiązywania sporów między kontrahentami.
  4. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  5. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku, gdy nie są one związane z realizacją umowy.
  6. Archiwizacji danych.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Fotografa
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 3. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
 4. Kontrahent może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Administratora udostępnić swoje dane osobowe innym kontrahentom np. w celu realizacji wysyłki.

7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Każdy kontrahent ma prawo do:
  1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
  3. Usunięcia danych.
 2. Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
 3. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 4. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  1. W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
 6. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  1. Drogą elektroniczną na adres kontakt@fotografrobert.pl
 7. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
 8. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 50zł.
 9. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
 10. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
 11. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

9. ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa